Phần còn lại của chương trình 27/02 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00