Phần còn lại của chương trình 22/04 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00