Phần còn lại của chương trình 20/05 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00