Phần còn lại của chương trình 02/06 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00