Phần còn lại của chương trình 04/07 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00