Phần còn lại của chương trình 05/07 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00