Phần còn lại của chương trình 12/07 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00