Phần còn lại của chương trình 13/07 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00