Phần còn lại của chương trình 18/10 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00
RFI
RFI RFI