Vào nội dung chính
PHÁP - BẦU CỬ

Bầu cử cấp địa phương: Khi công dân tự ra ứng cử

#noussomes à Montpellier, Asssemblée Citoyenne ở Commercy (Meuse), hay J’agis, J’innove ở Joinville-Le-Pont… những danh sách công dân tham gia bầu cử cấp địa phương nở rộ, đang mang lại một mầu sắc mới cho cuộc bầu cử cấp địa phương sắp diễn ra tại Pháp vào ngày 15/3/2020.

Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.